Vuokraehdot


Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.
1. AUTON KÄYTTÖ
a.Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
b.Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee olla vähintään 21-vuotias. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.
c.Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo opetukseen sekä jäällä ajamiseen on kielletty.
d.Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
e.Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.
f. Autoa ei saa vuokrata käytettäväksi festivaaleilla tai niihin rinnastettavissa tapahtumissa.
2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
1.1 Vuokraajan perusomavastuu
Vuokraaja on  velvollinen:
a. Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot, mikäli ne eivät ole liikenne- tai Kaskovakuutuksen korvausten piirissä.
b.Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
c.Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Kotieläinten kuljetus vaatii vuokraamon luvan. Mikäli autossa on tupakoitu, veloitetaan 300 €:n puhdistuskulut.
d. Käyttämään istuimille ja muille tekstiileille osoitettuja suojakankaista, mikäli ajoneuvossa kuljetetaan lemmikkieläimiä.
e.Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
1.2 Vuokraajan omavastuun pienennys / poistaminen
Vuokraaja voi pienentää tai poistaa vastuunsa erillisellä omavastuun pienennys/ poistomaksulla. Omavastuun pienennys/poistomaksu ei kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja :
– ylikuormaus
– tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot
– ajaminen tyhjillä renkailla
– lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta)
– ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa
– ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon
2.3 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
2.5 Muut maksuvelvollisuudet
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.
3. VUOKRAN MAKSU
a. Asiakas allekirjoittaa omavastuuosuus sopimuksen, jolla hän sitoutuu maksamaan vuokrasopimuksessa mainitun omavastuuosuuden, mikäli vuokra-aikana sattuu liikenne- tai muu tapaturma, jonka maksamiseen käytetään matkailuauton vakuutusta. Jokaisessa vakuutustapahtumassa on oma 500 €:n omavastuu.
b. Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainitun perustein lasketun vuokran sovittuna eräpäivänä. Varausmaksun (200€) maksaminen saattaa varauksen voimaan ja se tulee maksaa vuokralleantajan ilmoittamana eräpäivänä, mutta vähintään 7 vrk ennen vuokrauksen alkua. Mikäli varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä on kyseinen vuokrausajankohta vapaasti muiden varattavissa. Varausmaksu pidetään panttina auton palauttamiseen saakka ja palautetaan, kun auton kunto on tarkistettu ja hyväksytty. Varausmaksua ei palauteta, mikäli vuokraaja peruu varauksen.
c. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.
4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen
tai purkaa sopimuksen. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta.
5. MATKAMITTARI
a.Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka.
b.Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.
6. POLTTOAINE JA AUTON HOITO
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.
7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
a. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin
vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 €:n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.
b. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan
on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.
c.Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta
8. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ
Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta.
9. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN
PÄÄTTYESSÄ
a.Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan.
b. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.
c.Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Vuokraamo perii jokaiselta alkavalta tunnilta, jolloin autoa ei ole palautettu, 20 € lisämaksun.
d. Auto tulee palauttaa sisäpuolelta siivottuna ja muutoinkin sellaisessa kunnossa, että sen voi luovuttaa seuraavalle vuokraajalle ilman eri toimenpiteitä.
e. Polttoainetankki tulee olla täynnä autoa palautettaessa.
10. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ
Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein. Jos auto on vuokrattu erityisehdoin, vuokra määräytyy normaalihinnaston mukaan.
11. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.
12. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE
Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.
13. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa